Różnice między modelem biznesowym, a strategią

Między modelem, a strategią istnieje silne powiązanie, przez co przy łączeniu tych dwóch pojęć mogą pojawić się pewne nieścisłości. Ważne jest określenie relacji między strategią, a modelem biznesowym.

Jak widać Rysunku 7 opracowanym przez A. Sobczaka, strategia biznesowa w długim okresie determinuje i wpływa na model biznesowy, zaś sam model biznesowy determinuje strategię średniookresową lub taktykę 51.

Rysunek 7. Model dziedziny dla zarządzania strategicznego

Źródło: A. Sobczak: Strategia, model biznesowy, architektura korporacyjna – jak to powiązać?, http://architekturakorporacyjna.pl/strategia-model-operacyjny-architektura-korporacyjna-jak-to-powiazac/4478, 02.04.2014.

Schemat ten jednak nie wskazuje, na to, że strategia długofalowa jest ważniejsza od modelu biznesowego. Warto zwrócić uwagę na to, że model biznesowy wpływa na strategię krótkofalową, bądź też taktykę. Co oznacza, że model biznesowy determinuje środki i sposoby wypełniania zadań prowadzących do realizacji celów, a te powinny być ustanawiane w trakcie formułowania strategii przedsiębiorstwa. Strategia jest konsekwencją misji, zaś osiągnięte cele strategiczne realizują wizję przedsiębiorstwa. Reasumując, powyższy system składa się z elementów nierozerwalnych, a ich istnienie osobno nie miałoby sensu.

W zupełnie inny sposób T. Falencikowski przedstawia związek między modelem i strategią. W swoim artykule „Strategia, a model biznesu – podobieństwa i różnice” dokonuje zestawienia twierdzeń dotyczących stosunków modelu i strategii opracowanych przez różnych naukowców.

Tabela 4. Zbiór opisów relacji: strategia – model biznesu

Autor

Stanowisko

F. Hoque

Strategia to część modelu biznesowego.

J. Margetta

Strategia zajmuje się rzeczywistością i konkurencją. Model biznesu określa, w jaki sposób części biznesu pasują do siebie.

P.E. Howe

Strategia jest próbą zajęcia się groźbą konkurencji. Model biznesu określa, w jaki sposób wewnętrzna architektura przedsiębiorstwa realizuje misję.

P. Banaszyk

Model biznesu to wizja kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Jest ona czynnikiem startowym i regulatorem analizy strategicznej.

A. Osterwalder, Y. Pigneur, C. L. Tucci

Model biznesu może być postrzegany, jako pojęciowy związek między strategią, organizacją i systemami biznesu.

M. Morris, M. Schindehutte, J. Allen

Model biznesu zapewnia konsekwencję między elementami strategii, architektury, ekonomii i wzrostu.

Ch. Nielsen, P.N. Bukh

Model biznesowy jest podstawą do kreowania strategii.

K. Obłój

Model biznesu to część strategii, która łączy jej elementy.

Źródło: T. Falencikowski: Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice, W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, ISNN 1899-3192, s. 88-89.

Autor tego zestawienia słusznie zauważa, że większość badaczy charakteryzuje strategię, jako element wchodzący w skład modelu biznesowego. Według opisanej w Tabeli 4 większości naukowców strategia jest konsekwencją modelu biznesowego. W przeciwieństwie do schematu A. Sobczaka to model determinuje strategię, a wręcz ją ogranicza. T. Falencikowski przedstawia schemat związku strategii i modelu biznesowego. To ujęcie wyraźnie pokazuje miejsce obu tych obiektów względem siebie. Model stawia przed strategią, która jest jego następstwem.

Rysunek 8. Relacje: model biznesu – strategia biznesu – operacje biznesowe

Relacje: model biznesu - strategia biznesu - operacje biznesowe Źródło: T. Falencikowski: Strategia a model biznesu - podobieństwa i różnice, W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, ISNN 1899-3192, s. 91.
Źródło: T. Falencikowski: Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice, W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, ISNN 1899-3192, s. 91.

Oba ujęcia, Sobczaka i Falencikowskiego, wyraźnie pokazują strategię i model biznesowy, jako dwa różne obiekty. Podobieństwa i różnice znaczenia tych pojęć są oczywiste, niestety odpowiedź na pytanie o miejsce strategii i modelu względem siebie w biznesie nie pozostaje jednoznaczna. Może być to spowodowane tym, że model biznesowy, często zresztą negowany i krytykowany przez wielu badaczy, jest obiektem dosyć nowym.

51 A. Sobczak: Strategia, model biznesowy, architektura korporacyjna - jak to powiązać?, http://architekturakorporacyjna.pl/strategia-model-operacyjny-architektura-korporacyjna-jak-to-powiazac/4478, 02.04.2014.

Dodaj komentarz