Istota strategii biznesowej

Model biznesowy ma dwie natury: statyczną i transformacyjna 45. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w czasie, zatem charakter jego działalności jest dynamiczny. Rzeczywistość gospodarki elektronicznej nie stoi w miejscu ani przez chwilę. Oznacza to, że ciągłe zmiany są domeną podmiotów e-biznesu. Zmiany nie mogłyby zaistnieć, gdyby nie akcje, czy też decyzje osób zarządzających przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwo nie może być kierowane w sposób spontaniczny, dlatego też istotnym elementem prowadzenia biznesu jest obieranie właściwego kierunku działalności gospodarczej. Przyjęcie konkretnego kursu, planowanie działania to nic innego jak strategia. Jest ona drugim obiektem obok modelu biznesowego, który opisuje praktykę gospodarczą. Istnieje wiele definicji strategii, jednak znajdując w każdej z nich podobne elementy i składając to w jedną całość, można stwierdzić, że strategia to:

 • długofalowe cele przedsiębiorstwa i ich modyfikacje, czyli reakcje na zmiany zachodzące w otoczeniu,

 • określona alokacja zasobów pozwalająca osiągać owe cele,

 • reguły postępowania w celu optymalizacji wykorzystania zasobów 46.

To syntetyczne ujęcie istoty strategii, które w podobnej formie przedstawił A.D. Chandler jr. w „Structure and Strategy” już w roku 1962. Mimo, iż jest to najpopularniejsza definicja, nie jest ona jedyna. W ciekawy sposób H. Mintzberg sprowadza pojęcie strategii do formy tzw. 5P, a mianowicie:

 • plan – planowanie celów,

 • pattern – schemat działania,

 • ploy – taktyka prowadząca do celu,

 • position – określenie i zdobycie pozycji na rynku,

 • perspective – przewidywanie swojej przyszłości w otoczeniu 47.

Strategia to pojęcie abstrakcyjne, jednak synteza różnych podejść wykonana przez prof. K. Obłója, który podzielił strategię na cztery ujęcia, wydaje się niemalże kompletna. Podział ten wygląda następująco:

 • plan działania i jego realizacja,

 • pozycja względem otoczenia,

 • wzór działania (reguły i reakcje),

 • kształtowanie własnej tożsamości przedsiębiorstwa 48.

Tadeusz Falencikowski zwięźle sprowadza strategię do realizacji sposobu osiągania celów biznesowych. Sposoby te rozbija na wybory kierunków realizacji biznesu oraz sposoby działań biznesowych 49.

Powyższe próby zdefiniowania strategii opisują ją na poziomie przedsiębiorstwa. I właśnie to będzie najczęściej dotyczyło przedsiębiorstw stricte elektronicznych nazywanych angielskimi terminami internet pureplays lub dot.coms. Istnieją jednak podmioty, których biznes nie jest homogeniczny, zatem dla każdej osobnej praktyki, przedsiębiorstwo może stosować osobne strategie. Wydzielone części przedsiębiorstwa stosujące indywidualne strategie, bądź będące przedmiotem zastosowania jakiejś strategii nazywane są strategicznymi jednostkami biznesu. Znaczenie przede wszystkim ma tutaj punkt widzenia biznesu 50.

Wszystkie różniące się od siebie podejścia nie są sprzeczne, są bardziej wzajemnym uzupełnieniem. Reasumując, strategia powinna odnosić się do otoczenia, definiować cele, uwzględniać alokacje zasobów, przewidywać różne opcje reakcji i działań w otoczeniu, zapewniać kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w ujęciu długofalowym, przewidywać przyszły stan rynku. Wszystko to czyni ze strategii obiekt opisujący dynamikę biznesu.

45 T. Falencikowski: Strategia, a model biznesu…, op. cit., s. 82.
46 A. Sobczak: Strategia, model biznesowy, architektura korporacyjna - jak to powiązać?, http://architekturakorporacyjna.pl/strategia-model-operacyjny-architektura-korporacyjna-jak-to-powiazac/4478, 02.04.2014.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 T. Falencikowski: Strategia a model biznesu…, op. cit., s. 83.
50 Ibidem.

Dodaj komentarz