Istota modelu biznesowego

Przede wszystkim, aby pojąć pełny obraz zagadnienia, jakim jest model e-biznesu, niezbędnym jest ustalenie, czym jest sam model biznesowy w rzeczywistości gospodarki tradycyjnej – nie elektronicznej. Jednak przed przedstawieniem samej definicji, warto wspomnieć o podejściu A. Afuaha i C. L. Tucciego, którzy w „Biznes internetowy – strategie i modele” stawiają model biznesowy obok otoczenia przedsiębiorstwa i czynnika zmiany, jako jeden z determinantów efektywności gospodarczej 14. Dzięki temu stwierdzeniu można zauważyć, że to właśnie ten czynnik wskazuje lub też opisuje sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek ten jest jednak zbyt ogólny, aby w pełni zrozumieć istotę tego pojęcia.

Najczęściej przytaczaną przez autorów publikacji naukowych definicją modelu biznesowego jest ta, która nazywa go metodą powiększania i wykorzystywania zasobów w celu maksymalizacji zysku i zwiększenia konkurencyjności. Metoda ta opiera się na konkretnej ofercie produktów i usług 15.

Rysunek 3. Determinanty efektywności gospodarczej

Determinanty efektywności gospodarczej

Źródło: A. Afuah, T. L. Christopher, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, ISBN 83-88597-84-1, r. 1, s. 20.

Z kolei C. Combe w „Introduction to E-business – management and strategy” określa model biznesowy, jako strukturę odpowiednio złożoną z produktów i usług, informacji, źródeł uzyskiwania przychodu oraz korzyści dla dostawców i konsumentów 16.

Analizując te dwie wzajemnie uzupełniające się definicje, można wywnioskować, że omawiany model w swojej istocie jest złożony i składa się z elementów oddziałujących na siebie. Również sam charakter praktyki gospodarczej, jako zbioru procesów następujących w czasie, warunki konkurencji rynkowej, a także sam mechanizm rynkowy, zawsze będą wymagały wprowadzania zmian w sposobie prowadzenia tej działalności. Właśnie to obrazuje dynamikę modelu biznesowego.

14 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, ISBN 83-88597-84-1, r. 1, s. 19.

15 Ibidem.

16 C. Combe: Introduction to E-business…, op. cit.., r. 3 s. 66.

Dodaj komentarz