Trzy ogólne strategie przewagi konkurencyjnej M. Portera

Michael Porter prezentuje trzy ogólne konkurencyjne strategie biznesowe, które można dowolnie zaadaptować do różnych przedsięwzięć biznesowych. Są nimi:

  • przywództwo kosztowe,

  • różnicowanie,

  • koncentracja1.

C. Combe słusznie zauważa, że strategie przedstawione przez M. Portera odnajdują swoje zastosowanie na płaszczyźnie gospodarki elektronicznej2. Zastosowanie tych strategii, czasami nawet kilku jednocześnie, z założenia ma przynieść przewagę konkurencyjną. Zdarza się, że w ogóle jest to niezbędne do istnienia przedsiębiorstwa. Czytaj dalej Trzy ogólne strategie przewagi konkurencyjnej M. Portera

Strategia łączenia

Strategia łączenia ujawnia swój sens w otoczeniu bardzo konkurencyjnym. A. Afuah i C. L. Tucci wymienia trzy sposoby realizacji takiej strategii:

  • alians strategiczny,

  • joint venture,

  • całkowite przejęcie innego przedsiębiorstwa.

Alians strategiczny polega na połączenia się dwóch konkurencyjnych w stosunku do siebie podmiotów rynku. Joint venture polega na przedsięwzięciu, na które składają się poszczególne podmioty wnoszące kapitał zakładowy do spółki. Całkowite przejęcie innego przedsiębiorstwa to sytuacja, w której struktura własnościowa przejmowanego przedsiębiorstwa zmienia się całkowicie, tj. przestaje być niezależnym podmiotem. Zgodnie z zasadą synergii bardzo często dwa przedsiębiorstwa połączone w jedno mogą osiągnąć lepszą pozycje niż by działały osobno. Strategia łączenia wiąże się z lepszym wykorzystaniem zasobów, a przede wszystkim w zwiększeniu poziomu technologii.

Strategia ucieczki do przodu

Strategia ucieczki do przodu jest swego rodzaju zaprzeczeniem strategii blokowania konkurencji. Obecnie postęp technologiczny dokonuje się każdego dnia. Tempo zmian jest niesamowite. E-biznes korzysta z rozwiązań IT, co sprawia, że jest on niezaprzeczalnie dynamiczny. Zatem biznes szczególnie w Internecie funkcjonuje w środowisku, które daje mu szanse na obranie strategii ucieczki do przodu. Najczęściej dotyczy ona pionierskich zastosowań, czyli na przykład przełomowych zmian w modelu biznesowym. W realiach gospodarki elektronicznej, aby zostawić konkurencje w tyle, w większości przypadków trzeba stać się liderem technologicznym. Tylko w takiej sytuacji wartość oferowana klientowi jest specyficzna, dlatego że konkurenci nie mają technicznych możliwości osiągnięcia zbliżonego poziomu.

Strategia blokowania konkurencji

Strategia blokowania konkurencji to podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ochrony swojego udziału w rynku. Chodzi w niej o to, aby poprzez postawione bariery inne przedsiębiorstwa nie mogły wypracować sobie pozycji konkurencyjnej na rynku. Oznacza to, że wartość oferowana klientowi musi być niepowtarzalna. Najprostszym zabiegiem stosowanym przez przedsiębiorstwa w sferze wirtualnej to kreowanie wartości niematerialnej i prawnej. Oprogramowanie, aplikacje webowe, itp. są wyjątkowe w swojej strukturze i ciężko je podrobić, ze względu na szerokie możliwości zabezpieczenia tego typu dóbr cyfrowych. Strategia blokowania rynku może odnosić się także do lojalności klientów. Przedsiębiorstwa pionierskie, które szybko zaistniały na rynku i w świadomości konsumentów, bardzo często z tego korzystają. Wyraźna dominacja w udziale w danym rynku zawsze będzie czynnikiem zniechęcającym dla potencjalnych konkurentów. Czytaj dalej Strategia blokowania konkurencji

Trzy głównie strategie opracowane przez A. Afuaha i C. L. Tucciego

A. Afuah i C. L. Tucci w „Biznes internetowy strategie i modele” wyróżnili trzy główne strategie przypisywane działalności e-biznesowej:

  • blokowania konkurencji (ang. block strategy),

  • ucieczki do przodu (ang. run strategy),

  • łączenia (ang. team ‑up strategy)1.

Autorzy tej klasyfikacji także zauważają dynamiczny charakter prowadzenia praktyki gospodarczej. Według Afuaha i Tucciego model biznesowy jest zmienny w czasie, a za te zmiany odpowiada strategia. Przedsiębiorstwo powinno podejmować działania prowadzące do rozwoju oraz reagować na wszystko to, co dzieje się w otoczeniu. Afuah i Tucci postrzegają zmiany technologiczne, jako główny powód modyfikacji sposobów i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa2.

1 A. Afuah, C. L. Tucci, Biznes internetowy…, op. cit., r. 5, s. 122-126.
2 Ibidem.

Strategia pozycjonowania i różnicowania

Strategia pozycjonowania i różnicowania odnosi się do pozycji, którą zajmuje bądź ma zająć w przyszłości przedsiębiorstwo. Ma na celu zwiększenie wartości oferowanej klientowi poprzez odpowiednie dobranie proporcji, między jakością produktów i usług, czasem realizacji zamówień i zleceń oraz ceną. Odpowiednia jakość dóbr może być osiągana dzięki możliwości ich personalizacji za pomocą Internetu. Czytaj dalej Strategia pozycjonowania i różnicowania

Strategia rozwoju produktów i rynków

Strategie rozwoju rynku i produktów to te czynności, plany i cele, które wiążą się z szeroko pojętym marketingiem. Przedsiębiorstwa podejmują decyzje, dotyczące tego jaka część działalności marketingowej ma się odbywać z pomocą wykorzystania technologii informacyjnych. Oczywiście celem zawartym w każdej strategii marketingowej może być na przykład zwiększenie sprzedaży lub udziału w rynku. Czytaj dalej Strategia rozwoju produktów i rynków

Podstawowe strategie w e-biznesie

Strategia zazwyczaj jest dostosowana do konkretnego podmiotu. Trudno, więc powiedzieć, że dwa różne przedsiębiorstwa mogą stosować identyczne strategie, chociaż nie jest to niemożliwe. Jednak, jak wiele jest różnych uczestników na rynku, tak wiele różnych kierunków oni obierają. Strategia sama w sobie to pojęcie nie tylko abstrakcyjne, lecz także ogólne. Nie oznacza to, że pomiędzy niezależnymi przedsiębiorstwami nie występują podobieństwa, bo przecież na przykład może zdarzyć się sytuacja, że dwa podmiotu stawiają sobie ten sam cel. Kwestią jest tylko, w jakim czasie, i w jaki sposób chcą do niego dotrzeć, i z jakiej pozycji startują. Czytaj dalej Podstawowe strategie w e-biznesie

Różnice między modelem biznesowym, a strategią

Między modelem, a strategią istnieje silne powiązanie, przez co przy łączeniu tych dwóch pojęć mogą pojawić się pewne nieścisłości. Ważne jest określenie relacji między strategią, a modelem biznesowym. Czytaj dalej Różnice między modelem biznesowym, a strategią

Misja i wizja w biznesie

Strategia i jej elementy wywodzą się z misji oraz wizji przedsiębiorstwa. Misja jest odniesieniem do nadrzędnego celu organizacji, innymi słowy określa sens jej istnienia. Misja to odpowiedź na pytanie, dlaczego przedsiębiorstwo istnieje w konkretnym czasie i konkretnej przestrzeni. Czytaj dalej Misja i wizja w biznesie