Model biznesowy w kontekście e-biznesu

Biznes elektroniczny jest jedną z szans dla prowadzenia działalności gospodarczej, które przyniósł rozwój technologii informacyjnych. Szanse te można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Do osiągnięcia założonych sobie celów na płaszczyźnie gospodarki elektronicznej używane są różne metody oraz strategie specyficzne dla tego rodzaju działalności. Czytaj dalej Model biznesowy w kontekście e-biznesu

Elementy modelu biznesowego i relacje między nimi

Według Rysunku 4 model biznesowy składa się na dziewięć powiązanych ze sobą elementów. Analizując te relacje, model można zaprezentować w ten sposób, że partnerzy, których w większości wypadków nazywa się dostawcami, definiują część zasobów. Mówiąc o partnerach biznesowych, mamy najczęściej na myśli dostawców,  Czytaj dalej Elementy modelu biznesowego i relacje między nimi

Relacje między podmiotami e-biznesu

Rynek w formie elektronicznej ma określoną specyfikę, w porównaniu do rynków tradycyjnych. Jego odpowiednia struktura zapewnia większą wydajność czynności biznesowych. C. Combe w „Introduction to e-business” dokonuje porównania rynków tradycyjnych i elektronicznych. Czytaj dalej Relacje między podmiotami e-biznesu

E‑commerce, e‑biznes, e‑gospodarka

Wiele różnych terminów określających e‑biznes bardzo często jest używanych błędnie. Niektóre terminy odnoszą się tylko do części zjawiska, jakim jest biznes elektroniczny. Najczęstszym błędem w nazewnictwie e‑biznesu jest nazywanie go e‑commerce, czyli e‑handlem. Tak jak tradycyjny handel jest częścią biznesu, tak handel elektroniczny jest częścią biznesu elektronicznego, Czytaj dalej E‑commerce, e‑biznes, e‑gospodarka

Internet w kontekście e-biznesu

Pomimo tego, że u swoich początków elektroniczna gospodarka nie mogła czerpać z możliwości, jakie daje Internet, ponieważ przed rokiem 1990 technologia internetowa była zupełnie obca dla większości osób. Dopiero po utworzeniu WWW (ang. World Wide Web) usługi stanowiącej system informacyjny oparty na publicznych, otwartych standardach, globalna sieć zaczęła zdobywać masy użytkowników. Czytaj dalej Internet w kontekście e-biznesu

Istota biznesu elektronicznego

Jak wiele jest źródeł, tak wiele jest nazw i definicji pojęcia biznesu elektronicznego. Literatura przedmiotu nazywa go różnymi określeniami, często błędnie uogólniając znaczenie niektórych terminów i sprowadzając je do jednego – e‑biznesu. E‑biznes może być: „gospodarką elektroniczną, handlem elektroniczny (ang. e‑commerce), biznesem elektronicznym(ang. electronic business), biznesem kolektywnym (ang. collective businesss), cyfrową gospodarką (ang. digital economy), cyberekonomią, nową gospodarką, gospodarką opartą na wiedzy (ang. knowledge-based economy), gospodarką internetową …1.Wszystkie te terminy dotyczą e-biznesu, jednak nie każde z nich nazywa jego ogólną i pełną istotę Czytaj dalej Istota biznesu elektronicznego

Rozwój e-biznesu

Długo przed epoką masowego użycia Internetu w biznesie, bo już w latach 60 XX wieku, kiedy w przedsiębiorstwach zaczęły pojawiać się komputery, powstały pierwsze systemy optymalizujące i przyspieszające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Takimi systemami były system ERMA (ang. Electronic Recording Machine, Accounting) wykorzystywany w bankowości, a po nim system EDI (ang. Electronic Data Interchange) znajdujący zastosowanie w przedsiębiorstwach, w których szybkość przesyłania danych i zarządzania nimi była istotna. Czytaj dalej Rozwój e-biznesu